<p><p>

Algemene voorwaarden Race Sensation.Iedere deelnemer en toeschouwer verplicht zich er toe alle regels en opdrachten, gegeven<br />en geschreven in de algemene voorwaarden van Race Sensation, strikt na te leven. Omdat<br />Race Sensation het circuit huurt, dienen tevens de voorwaarden van het circuit te worden<br />geaccepteerd en te worden nageleefd door de rijders en eventuele toeschouwers.<strong>Art.1</strong> – Aanwijzingen van de organisatie, de instructeurs en de marshalls dienen te allen tijde<br />te worden opgevolgd. De organisatie heeft het recht om de dag zelf in te delen naar eigen<br />inzicht. Het circuit of de organisatie die het circuit huurt, bepaald bij ongevallen op de baan,<br />of andere gebeurtenissen waarbij het circuit wordt stilgelegd, of er wel of niet meer kan<br />worden gereden. Race Sensation krijgt de baanhuur niet terugbetaald als de dag of sessie<br />voortijdig wordt beëindigd (of verkort) door het circuit. Dit houd in dat Race Sensation geen<br />terugbetalingen verricht of vergoedingen geeft aan klanten.<strong>Art.2</strong> – De organisatie heeft het recht om in alle gevallen waarin zij dit nodig acht, mensen<br />van de baan te halen, zonder terugbetaling van het deelnamebedrag. De organisatie houdt<br />zich het recht te allen tijde deelnemers uit te sluiten van deelname door wangedrag van<br />deelnemer en/of zijn toeschouwers/publiek dat meekomt met de deelnemer van het<br />evenement. De organisatie houdt zich het recht bij grove misdragingen bij het evenement,<br />deelnemers en aanverwanten uit te sluiten en eventueel politie in te schakelen.<br />Toeschouwers mogen de baan niet betreden. Indien een toeschouwer van een deelnemer<br />op de baan komt, dan is de deelnemer tevens het recht op deelname aan het evenement<br />kwijt. Als de deelnemer wordt uitgesloten, vervalt alle recht op reclamatie en/of<br />terugbetaling van het aankoopbedrag.<strong>Art.3</strong> – De directie, instructeurs en/of marshalls, kunnen niet aansprakelijk worden gesteld<br />voor schade, materieel of immaterieel, letselschade daaronder begrepen, die uit deelneming<br />aan of gebruikmakend van de faciliteiten/diensten van Race Sensation is voortgekomen/is<br />ontstaan. De deelnemer is zich bewust van dit feit en neemt dit voor haar rekening. Elke<br />deelnemer, rijder en bijrijder zal een afstand van verhaal en akkoordverklaring van deze<br />regels moeten invullen, hetgeen geschiedt door het akkoord geven voor dit formulier, de<br />algemene voorwaarden.<strong>Art.4</strong> – De deelnemer is zich bewust van het feit dat deelneming, gebruik maken van de<br />diensten van Race Sensation, het betreden van de betreffende locatie, zowel voor hem/haar<br />als voor derden, alsmede voor zijn/haar goederen en/of goederen van derden, risico op<br />schade – letselschade, zaakschade en gevolgschade daaronder begrepen – inhoudt. De<br />deelnemer neemt deze risico’s uitdrukkelijk voor zijn/haar rekening. Deelname aan deze dag<br />is volledig op eigen risico. De organisatie is niet aansprakelijk voor welke vorm van schade<br />ook. Dit geldt onder meer voor schade aan de auto’s, schade aan het circuit, maar<br />uitdrukkelijk ook voor letselschade en eventuele gevolgschade van opgelopen letsel.<strong>Art.5</strong> – Race Sensation geeft geen garantie aan de deelnemer dat de te gebruiken voertuigen<br />geen onvoorziene technische mankementen kunnen vertonen. Race Sensation aanvaardt<br />geen enkele aansprakelijkheid voor geleden schade, materieel of immaterieel, letselschade<br />daaronder begrepen, door onvoorziene gebreken aan de voertuigen. De deelnemer<br />realiseert zich dat er onderdelen stuk kunnen gaan, af kunnen breken en dergelijke, met alle<br />gevolgen van dien. De deelnemer realiseert zich het bovenstaande en neemt dit risico voor<br />zijn/haar rekening. De auto’s die Race Sensation gebruikt voldoen aan alle eisen die aan<br />circuitauto’s worden gesteld volgens de regels van het circuit en voldoen aan de keuringen<br />van brandveiligheid en technische veiligheid. Ondanks al deze voorzorgsmaatregelen is een<br />gebrek aan een auto nooit 100% uit te sluiten. Race Senation kan niet aansprakelijk worden<br />gesteld als door een defect aan de auto, er (letsel)schade ontstaat aan deelnemers,<br />toeschouwers, en of hun eigendommen. Ook bij een nog niet afgemaakt evenement door<br />een defecte auto en/of ongeval kan geen terugbetaling of vergoeding worden gevraagd.<strong>Art.6</strong> – Het is in geen enkel geval toegelaten te stoppen op de baan of tegen de rijrichting in<br />te rijden, ook niet bij een ongeval. In het geval van een ongeval op het circuit, dient u uw<br />ronde rustig af te maken en bij de eerste gelegenheid de pitstraat in te gaan.<strong>Art.7</strong> – De deelnemer gaat ermee akkoord dat in geval van twijfel van alcohol gebruik en/of<br />gebruik van verdovende middelen, de deelnemer uitgesloten kan worden van het<br />evenement. De deelnemer is zich er van bewust dat het gebruik hiervan grote risico’s met<br />zich meeneemt en kent het risico van uitsluiting van deelname.<strong>Art.8</strong> – Race Sensation neemt geen enkele verantwoording voor schade, materieel of<br />immaterieel, letselschade daaronder begrepen, opgelopen door stuurfouten, aanrijdingen,<br />botsingen, afsnijden, handelingen anders dan door de instructeur opgedragen e.d. en<br />aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor enige schade die de deelnemer lijdt. Lange<br />haren vormen een gevaar voor de deelnemer en moet goed worden weggestopt onder de<br />helm. Tevens dient de helm vast te zitten alvorens aan de activiteiten wordt begonnen. Het<br />is de verantwoording van de deelnemer dat dit ook gebeurd.<strong>Art.9</strong> – De activiteiten van Race Sensation zijn inspannende bezigheden. Het is daarom niet<br />toegestaan deel te nemen indien u last heeft van nek- of rugklachten, zwanger bent,<br />hartproblemen heeft of hebt gehad, u een slechte conditie heeft, kortademig bent en onder<br />invloed bent van medicijnen.<strong>Art.10</strong> – Bij tijdelijk of definitief afgelasten van het evenement door welke reden dan ook,<br />kunnen de organisatie, de instructeurs of de marshalls niet aansprakelijk worden gesteld. De<br />deelnemers kunnen in dat geval geen terugbetaling vorderen, noch eventuele andere<br />gemaakte kosten vorderen. Annulering van het evenement door de deelnemer, om welke<br />reden dan ook, dient minimaal 48 uur van tevoren te geschieden. Wanneer er korter dan 48<br />uur van te voren wordt geannuleerd, zijn wij genoodzaakt om 25% van de aankoopkosten in<br />rekening te brengen.<strong>Art.11</strong> – De organisatie houdt zich het recht om, door welke situatie dan ook op het<br />evenement, het aantal rondes aan te passen aan het tijdschema wat er op de dag van het<br />evenement noodzakelijk wordt geacht. Als dit inhoud dat de deelnemers een ronde en/of<br />tijd in moeten leveren, is dit geen reden voor teruggave van welke vorm dan ook. Het is de<br />organisatie niet verplicht in deze situatie een oplossing te bieden voor het tekort doen aan<br />het evenement. Deelnemers hebben geen recht in deze situatie op reclamatie of teruggave<br />van geld of cadeaubon.<strong>Art.12</strong> – De deelnemer houdt zich aan alle instructies, bepalingen, aanwijzingen en/of<br />(veiligheids-) voorschriften van Race Sensation. Bij het niet houden aan de instructies,<br />bepalingen, voorschriften en/of aanwijzingen behoudt Race Sensation zich het recht<br />ondergetekende uit te sluiten van deelneming, zonder restitutie van deelnamekosten.<strong>Art.13</strong> – Geen enkele rijder mag zichzelf noch andere rijders op welke manier dan ook in<br />gevaar brengen. Een rijder die deze regel overtreedt, kan zonder enige compensatie<br />uitgesloten worden van verdere deelname. Sportiviteit staat voorop, elke vorm van<br />competitie is uitgesloten.<strong>Art.14</strong> – Elke deelnemer is zich er van bewust dat de instructeur er voor zijn of haar veiligheid<br />is en als de instructeur daar een gegronde reden voor heeft, mag de instructeur de sessie<br />afbreken en de deelnemer uitsluiten van verdere deelname aan het evenement. Elke<br />deelnemer krijgt twee officiële verbale waarschuwingen en bij de derde verbale<br />waarschuwing is verdere deelname uitgesloten. Als de deelnemer door welke reden dan niet in staat<br />is de auto op een veilige manier te bedienen kan deze worden geweigerd,<br />de sessie van de deelnemer kan dan worden omgezet naar een taxi rit.<br />Bij uitsluiting vanwege veiligheidsredenen, is<br />er geen teruggave van het aankoopbedrag mogelijk.<strong>Art.15</strong> – De deelnemer dient zich op tijd aan te melden, tekenen voor de afstandsverklaring<br />en aan te geven wat zijn/haar keuze is met betrekking tot het eigen risico. Wanneer de<br />deelnemer niet tekent, is deze uitgesloten van deelname aan de dag van Race Sensation.<br />Elke deelnemer heeft een geldig bewijs van deelname bij zich en zal dit overhandigen bij<br />inschrijving. Wanneer de geldigheid van het deelnamebewijs is verlopen, beslist de<br />organisatie wat te doen en handelt dan naar eer en geweten op dat moment. Deelnemer<br />kan dan akkoord gaan met de geboden oplossing. Bij niet akkoord gaan van de geboden<br />oplossing is uitsluiting van deelname het risico.<strong>Art.16</strong> – De deelnemer aan het Race Sensation evenement is zich ervan bewust dat wat de<br />deelnemer meeneemt, te allen tijde voor eigen risico mee wordt genomen en dat bij verlies<br />of diefstal de deelnemer zich niet kan verhalen op de organisatie en of locatie van het<br />evenement. Tevens is de organisatie niet verantwoordelijk voor welke vorm van diefstal en<br />of schade aan een eigendom van deelnemer en/of toeschouwer/publiek van deelnemer.<strong>Art.17</strong> – De deelnemer gaat akkoord met de kosten van de door hem/haar aangerichte<br />schade aan personen, goederen en/of andere zaken, door zijn/haar toedoen, aangericht op<br />en rondom het gebruikte terrein van Race Sensation, te vergoeden. Indien deelnemer<br />schade heeft gemaakt aan een van de voertuigen van Race Sensation, dan wel aan een door<br />Race Sensation gehuurd voertuig, dient de deelnemer de schade te vergoeden. Indien<br />ondergetekende schade heeft gemaakt aan een van de voertuigen, al dan niet gehuurd, van<br />Race Sensation, is er een eigen risico van €7500,- van toepassing. Met ondertekening van de<br />vrijwaring gaat deelnemer akkoord met de Algemene Voorwaarden van Race Sensation. De<br />deelnemer verklaart tevens in het bezit te zijn van een geldig rijbewijs B.<strong>De algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk circuit waar Race Sensation actief is.</strong><br /><strong>De dagen staan vermeld in de kalender en deelnemers boeken op de site. Deelnemers geven</strong><br /><strong>hier aan dat ze deze algemene voorwaarden hebben gelezen en begrepen. Na het invullen</strong><br /><strong>van naam- en adres gegevens op de site en het akkoord geven van de voorwaarden, kan de</strong><br /><strong>deelnemer afrekenen en genieten van de aangekochte dag.</strong><br />

</p></p>
[/av_textblock]

[/av_one_full]