Algemene voorwaarden Race Sensation.

Iedere deelnemer en toeschouwer verplicht zich er toe alle regels en opdrachten, gegeven
en geschreven in de algemene voorwaarden van Race Sensation, strikt na te leven. Omdat
Race Sensation het circuit huurt, dienen tevens de voorwaarden van het circuit te worden
geaccepteerd en te worden nageleefd door de rijders en eventuele toeschouwers.

Art.1 – Aanwijzingen van de organisatie, de instructeurs en de marshalls dienen te allen tijde
te worden opgevolgd. De organisatie heeft het recht om de dag zelf in te delen naar eigen
inzicht. Het circuit of de organisatie die het circuit huurt, bepaald bij ongevallen op de baan,
of andere gebeurtenissen waarbij het circuit wordt stilgelegd, of er wel of niet meer kan
worden gereden. Race Sensation krijgt de baanhuur niet terugbetaald als de dag of sessie
voortijdig wordt beëindigd (of verkort) door het circuit. Dit houd in dat Race Sensation geen
terugbetalingen verricht of vergoedingen geeft aan klanten.

Art.2 – De organisatie heeft het recht om in alle gevallen waarin zij dit nodig acht, mensen
van de baan te halen, zonder terugbetaling van het deelnamebedrag. De organisatie houdt
zich het recht te allen tijde deelnemers uit te sluiten van deelname door wangedrag van
deelnemer en/of zijn toeschouwers/publiek dat meekomt met de deelnemer van het
evenement. De organisatie houdt zich het recht bij grove misdragingen bij het evenement,
deelnemers en aanverwanten uit te sluiten en eventueel politie in te schakelen.
Toeschouwers mogen de baan niet betreden. Indien een toeschouwer van een deelnemer
op de baan komt, dan is de deelnemer tevens het recht op deelname aan het evenement
kwijt. Als de deelnemer wordt uitgesloten, vervalt alle recht op reclamatie en/of
terugbetaling van het aankoopbedrag.

Art.3 – De directie, instructeurs en/of marshalls, kunnen niet aansprakelijk worden gesteld
voor schade, materieel of immaterieel, letselschade daaronder begrepen, die uit deelneming
aan of gebruikmakend van de faciliteiten/diensten van Race Sensation is voortgekomen/is
ontstaan. De deelnemer is zich bewust van dit feit en neemt dit voor haar rekening. Elke
deelnemer, rijder en bijrijder zal een afstand van verhaal en akkoordverklaring van deze
regels moeten invullen, hetgeen geschiedt door het akkoord geven voor dit formulier, de
algemene voorwaarden.

Art.4 – De deelnemer is zich bewust van het feit dat deelneming, gebruik maken van de
diensten van Race Sensation, het betreden van de betreffende locatie, zowel voor hem/haar
als voor derden, alsmede voor zijn/haar goederen en/of goederen van derden, risico op
schade – letselschade, zaakschade en gevolgschade daaronder begrepen – inhoudt. De
deelnemer neemt deze risico’s uitdrukkelijk voor zijn/haar rekening. Deelname aan deze dag
is volledig op eigen risico. De organisatie is niet aansprakelijk voor welke vorm van schade
ook. Dit geldt onder meer voor schade aan de auto’s, schade aan het circuit, maar
uitdrukkelijk ook voor letselschade en eventuele gevolgschade van opgelopen letsel.

Art.5 – Race Sensation geeft geen garantie aan de deelnemer dat de te gebruiken voertuigen
geen onvoorziene technische mankementen kunnen vertonen. Race Sensation aanvaardt
geen enkele aansprakelijkheid voor geleden schade, materieel of immaterieel, letselschade
daaronder begrepen, door onvoorziene gebreken aan de voertuigen. De deelnemer
realiseert zich dat er onderdelen stuk kunnen gaan, af kunnen breken en dergelijke, met alle
gevolgen van dien. De deelnemer realiseert zich het bovenstaande en neemt dit risico voor
zijn/haar rekening. De auto’s die Race Sensation gebruikt voldoen aan alle eisen die aan
circuitauto’s worden gesteld volgens de regels van het circuit en voldoen aan de keuringen
van brandveiligheid en technische veiligheid. Ondanks al deze voorzorgsmaatregelen is een
gebrek aan een auto nooit 100% uit te sluiten. Race Senation kan niet aansprakelijk worden
gesteld als door een defect aan de auto, er (letsel)schade ontstaat aan deelnemers,
toeschouwers, en of hun eigendommen. Ook bij een nog niet afgemaakt evenement door
een defecte auto en/of ongeval kan geen terugbetaling of vergoeding worden gevraagd.

Art.6 – Het is in geen enkel geval toegelaten te stoppen op de baan of tegen de rijrichting in
te rijden, ook niet bij een ongeval. In het geval van een ongeval op het circuit, dient u uw
ronde rustig af te maken en bij de eerste gelegenheid de pitstraat in te gaan.

Art.7 – De deelnemer gaat ermee akkoord dat in geval van twijfel van alcohol gebruik en/of
gebruik van verdovende middelen, de deelnemer uitgesloten kan worden van het
evenement. De deelnemer is zich er van bewust dat het gebruik hiervan grote risico’s met
zich meeneemt en kent het risico van uitsluiting van deelname.

Art.8 – Race Sensation neemt geen enkele verantwoording voor schade, materieel of
immaterieel, letselschade daaronder begrepen, opgelopen door stuurfouten, aanrijdingen,
botsingen, afsnijden, handelingen anders dan door de instructeur opgedragen e.d. en
aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor enige schade die de deelnemer lijdt. Lange
haren vormen een gevaar voor de deelnemer en moet goed worden weggestopt onder de
helm. Tevens dient de helm vast te zitten alvorens aan de activiteiten wordt begonnen. Het
is de verantwoording van de deelnemer dat dit ook gebeurd.

Art.9 – De activiteiten van Race Sensation zijn inspannende bezigheden. Het is daarom niet
toegestaan deel te nemen indien u last heeft van nek- of rugklachten, zwanger bent,
hartproblemen heeft of hebt gehad, u een slechte conditie heeft, kortademig bent en onder
invloed bent van medicijnen.

Art.10 – Bij tijdelijk of definitief afgelasten van het evenement door welke reden dan ook,
kunnen de organisatie, de instructeurs of de marshalls niet aansprakelijk worden gesteld. De
deelnemers kunnen in dat geval geen terugbetaling vorderen, noch eventuele andere
gemaakte kosten vorderen. Annulering van het evenement door de deelnemer, om welke
reden dan ook, dient minimaal 48 uur van tevoren te geschieden. Wanneer er korter dan 48
uur van te voren wordt geannuleerd, zijn wij genoodzaakt om 25% van de aankoopkosten in
rekening te brengen.

Art.11 – De organisatie houdt zich het recht om, door welke situatie dan ook op het
evenement, het aantal rondes aan te passen aan het tijdschema wat er op de dag van het
evenement noodzakelijk wordt geacht. Als dit inhoud dat de deelnemers een ronde en/of
tijd in moeten leveren, is dit geen reden voor teruggave van welke vorm dan ook. Het is de
organisatie niet verplicht in deze situatie een oplossing te bieden voor het tekort doen aan
het evenement. Deelnemers hebben geen recht in deze situatie op reclamatie of teruggave
van geld of cadeaubon.

Art.12 – De deelnemer houdt zich aan alle instructies, bepalingen, aanwijzingen en/of
(veiligheids-) voorschriften van Race Sensation. Bij het niet houden aan de instructies,
bepalingen, voorschriften en/of aanwijzingen behoudt Race Sensation zich het recht
ondergetekende uit te sluiten van deelneming, zonder restitutie van deelnamekosten.

Art.13 – Geen enkele rijder mag zichzelf noch andere rijders op welke manier dan ook in
gevaar brengen. Een rijder die deze regel overtreedt, kan zonder enige compensatie
uitgesloten worden van verdere deelname. Sportiviteit staat voorop, elke vorm van
competitie is uitgesloten.

Art.14 – Elke deelnemer is zich er van bewust dat de instructeur er voor zijn of haar veiligheid
is en als de instructeur daar een gegronde reden voor heeft, mag de instructeur de sessie
afbreken en de deelnemer uitsluiten van verdere deelname aan het evenement. Elke
deelnemer krijgt twee officiële verbale waarschuwingen en bij de derde verbale
waarschuwing is verdere deelname uitgesloten. Als de deelnemer door welke reden dan niet in staat
is de auto op een veilige manier te bedienen kan deze worden geweigerd,
de sessie van de deelnemer kan dan worden omgezet naar een taxi rit.
Bij uitsluiting vanwege veiligheidsredenen, is
er geen teruggave van het aankoopbedrag mogelijk.

Art.15 – De deelnemer dient zich op tijd aan te melden, tekenen voor de afstandsverklaring
en aan te geven wat zijn/haar keuze is met betrekking tot het eigen risico. Wanneer de
deelnemer niet tekent, is deze uitgesloten van deelname aan de dag van Race Sensation.
Elke deelnemer heeft een geldig bewijs van deelname bij zich en zal dit overhandigen bij
inschrijving. Wanneer de geldigheid van het deelnamebewijs is verlopen, beslist de
organisatie wat te doen en handelt dan naar eer en geweten op dat moment. Deelnemer
kan dan akkoord gaan met de geboden oplossing. Bij niet akkoord gaan van de geboden
oplossing is uitsluiting van deelname het risico.

Art.16 – De deelnemer aan het Race Sensation evenement is zich ervan bewust dat wat de
deelnemer meeneemt, te allen tijde voor eigen risico mee wordt genomen en dat bij verlies
of diefstal de deelnemer zich niet kan verhalen op de organisatie en of locatie van het
evenement. Tevens is de organisatie niet verantwoordelijk voor welke vorm van diefstal en
of schade aan een eigendom van deelnemer en/of toeschouwer/publiek van deelnemer.

Art.17 – De deelnemer gaat akkoord met de kosten van de door hem/haar aangerichte
schade aan personen, goederen en/of andere zaken, door zijn/haar toedoen, aangericht op
en rondom het gebruikte terrein van Race Sensation, te vergoeden. Indien deelnemer
schade heeft gemaakt aan een van de voertuigen van Race Sensation, dan wel aan een door
Race Sensation gehuurd voertuig, dient de deelnemer de schade te vergoeden. Indien
ondergetekende schade heeft gemaakt aan een van de voertuigen, al dan niet gehuurd, van
Race Sensation, is er een eigen risico van €5000,- van toepassing. Met ondertekening van de
vrijwaring gaat deelnemer akkoord met de Algemene Voorwaarden van Race Sensation. De
deelnemer verklaart tevens in het bezit te zijn van een geldig rijbewijs B.

De algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk circuit waar Race Sensation actief is.
De dagen staan vermeld in de kalender en deelnemers boeken op de site. Deelnemers geven
hier aan dat ze deze algemene voorwaarden hebben gelezen en begrepen. Na het invullen
van naam- en adres gegevens op de site en het akkoord geven van de voorwaarden, kan de
deelnemer afrekenen en genieten van de aangekochte dag.